fb-pixel

  Ζητήστε τηλεφωνική επικοινωνία

  Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. [Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 - 16:00]

  Πολιτική Πρόληψης και προστασίας στον Εργασιακό χώρο.

  Πολιτική για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση

  κάθε Μορφής Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

  Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΖΑΝΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και ως η «Εταιρεία»), με δ.τ. «KAZA HELLAS S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Ραφτοπούλου, αρ. 19 & Μάχης Αναλάτου, αρ. 89, 11745, Αθήνα, Ελλάδα, email: info@kazahellas.gr,  τηλ: 2109319346) και εκπροσωπείται νόμιμα, τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

  Σκοπός

  Σκοπός της Πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η Εταιρεία δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.  

  Πεδίο εφαρμογής

  Η παρούσα Πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4808/2021.

  Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

  Η Εταιρεία υιοθετεί την παρούσα πολιτική  για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4808/2021, στην οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

  Η Εταιρεία προωθεί την ισότητα των ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων εκτιμώντας τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην εργασία με τη λήψη μέτρων για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς. Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό, παρέχοντας πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της Διοίκησης, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τη Διοίκηση, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

  Η Εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις, εκφοβισμούς και παράνομες παρενοχλήσεις. Η παρενόχληση αποτελεί μια μορφή διάκρισης που είναι προσβλητική, επηρεάζει τη συμμετοχή του εργαζόμενου/ης, διακυβεύει την ακεραιότητα της σχέσης της Εταιρείας με τους υπαλλήλους της και βλάπτει την παραγωγικότητα και σταθερότητα της εταιρείας.

  Η παρενόχληση λόγω του φύλου, της φυλής, εθνότητας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου ή άλλου νομικά προστατευόμενου χαρακτηριστικού, δεν γίνεται ανεκτή και απαγορεύεται ρητά με την παρούσα Πολιτική.

  Β. Ορισμοί και παραδείγματα

  Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.

  Ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,

  Η «σεξουαλική παρενόχληση» είναι ένα είδος παρενόχλησης που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή, ανεπιθύμητη προφορική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, ανεπιθύμητες προσκλήσεις για σεξουαλικές φιλοφρονήσεις και άλλη ανεπιθύμητη σωματική, προφορική ή οπτική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης ή/και συμπεριφορά που απευθύνεται σε κάποιον/α λόγω του φύλου του/της.

  Η ανεπιθύμητη σωματική, προφορική ή οπτική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα παρακάτω είδη συμπεριφοράς:

  • ρητές σεξουαλικές προτάσεις,

  • σεξουαλικά υπονοούμενα,

  • σχόλια, επίθετα, ή δυσφημιστικές εκφράσεις με σεξουαλικούς υπαινιγμούς,

  • «πειράγματα» ή «αστεία» σεξουαλικού περιεχομένου,

  • αστειότητες σεξουαλικού περιεχομένου,

  • άσεμνες χειρονομίες, ή άσεμνες εκφράσεις,

  • εικόνες ή σχέδια με άσεμνους ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς,

  • προβολή σεξουαλικά προσβλητικών γραφικών υλικών που δεν είναι απαραίτητα για την εργασία,

  Παρενόχληση σε οποιαδήποτε βάση υφίσταται κάθε φορά που συμβαίνουν τα εξής:

  • η υποταγή σε παρενοχλητική συμπεριφορά, που αποτελεί ρητό ή σιωπηρό όρο ή προϋπόθεση για εργασιακή απασχόληση

  • η υποταγή σε ή απόρριψη της συμπεριφοράς χρησιμοποιείται ως βάση για μια πραγματική ή σιωπηρή απόφαση σχετικά με την εργασιακή απασχόληση, που περιλαμβάνει την απώλεια εργασίας, τον υποβιβασμό ή την αλλαγή ευθυνών ή παροχών

  • η συμπεριφορά έχει σκοπό ή επίδραση μη εύλογα παρεμβατική στην εργασιακή απόδοση ενός ατόμου ή δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον.

  Άλλη παράνομη παρενόχληση περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος συμπεριφοράς που δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από προσβλητικά, άσεμνα ή μειωτικά σχόλια, με βάση οποιαδήποτε από τα προστατευμένα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ενότητα 1.2 παραπάνω. Αυτό το είδος παρενόχλησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • ρατσιστικά ή μειωτικά σχόλια με βάση την εθνότητα

  • λήψη, ανάρτηση, προβολή, δημοσίευση, φωτογράφηση, εκτύπωση, διανομή πορνογραφικών, άσεμνων, προσβλητικών ή ανάρμοστων υλικών ή υλικών σεξουαλικού, εθνικού, θρησκευτικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα

  • χρήση προσβλητικού χιούμορ, που περιλαμβάνει τα ρατσιστικά, θρησκευτικά, σεξιστικά ή αστεία με βάση την εθνότητα

  • μειωτικά σχόλια που αφορούν στο φύλο, τη φυλή, εθνότητα, εθνική καταγωγή, ηλικία, αναπηρία, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή έκφραση φύλου ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικά προστατευόμενο χαρακτηριστικό ενός άλλου προσώπου

  • οποιαδήποτε επικοινωνία ή πράξη που είναι παρενοχλητική ή προκαλεί διακρίσεις.

  Γ. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

  Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και εφαρμογή της παρούσας πολιτικής κατά των παρενοχλήσεων διασφαλίζοντας ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών, και έχει προσδιορίσει τα αρμόδια πρόσωπα εντός της επιχείρησης για την παραλαβή και την εξέταση των καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων.

  Η Εταιρεία ερευνά και εξετάζει τις καταγγελίες με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων, απαγορεύει ρητά την επιβολή αντιποίνων και την περαιτέρω θυματοποίηση του θιγόμενου προσώπου, συνεργάζεται και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, εφόσον της ζητηθεί. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υποστηρίζει εργαζόμενους θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.  

  Τα παράπονα/καταγγελίες για ενέργειες παρενόχλησης ή αντεκδίκησης που αποτελούν παράβαση της παρούσας Πολιτικής, γίνονται δεκτά γραπτώς ή προφορικώς και τα ανώνυμα παράπονα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ερευνώνται. Οποιοσδήποτε έχει παρατηρήσει σεξουαλική ή άλλη παράνομη παρενόχληση θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως.

  Οποιοσδήποτε υπάλληλος θέλει να αναφέρει ένα περιστατικό παρενόχλησης, πρέπει να αναφέρει άμεσα το ζήτημα στα πρόσωπα αναφοράς, τα οποία καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εργαζόμενους αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.  

  Για την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής, ορίζονται ως πρόσωπα αναφοράς οι εξής:

  1. Ο κ. Κωνσταντίνος Καζανάς, για την έδρα της εταιρείας, οδός Ραφτοπούλου, αρ. 19 & Μάχης Αναλάτου, αρ. 89, 11745, Αθήνα, Ελλάδα, (email: k.kazanas@kazahellas.gr,  τηλ. επικ. 210 9319346)
  2. Η κα. Βασιλική Καζανά, για την έδρα της εταιρείας, οδός Ραφτοπούλου, αρ. 19 & Μάχης Αναλάτου, αρ. 89, 11745, Αθήνα, Ελλάδα, (email: v.kazana@kazahellas.gr,  τηλ. επικ. 210 9319346)

  Δ. Έρευνες

  Όλα τα παράπονα διερευνώνται γρήγορα και λεπτομερώς από τα προαναφερόμενα ορισθέντα πρόσωπα αναφοράς.

  Οποιοσδήποτε καταχωρίζει ένα παράπονο έχει τη διαβεβαίωση της Εταιρείας ως προς:

  • την προστασία κατά ενεργειών αντεκδίκησης σε περίπτωση αναφοράς σεξουαλικής ή άλλης παράνομης παρενόχλησης,

  • τη δέσμευση της Εταιρείας για την έρευνα των ισχυρισμών και τη λήψη κατάλληλων ενεργειών,

  • την πρόθεση της Εταιρείας να διατηρήσει απόλυτη εμπιστευτικότητα σχετικά με τους ισχυρισμούς, στο βαθμό που είναι πρακτικά εφικτό,

  • ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας και οποιασδήποτε ενέργειας αναλήφθηκε.

  Εκ της Διευθύνσεως


  Μετάβαση στο περιεχόμενο